Algemene voorwaarden fotografie

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Joyinmind fotografie.
  2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
  3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Joyinmind fotografie worden aangepast.
 1. Fotoreportages
  1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Joyinmind fotografie is vrij haar creatieve kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
  2. Uit iedere reportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Joyinmind fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De reportage is pas compleet nadat Joyinmind fotografie deze selectie heeft gemaakt. Joyinmind fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Joyinmind fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
  3. Binnen 20 werkdagen na uw bruidsreportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
  4. Het fototegoed dat wordt aangeboden bij een reportage is 1 maand geldig vanaf de dag dat de link van uw persoonlijke bestelpagina is toegezonden. Daarna komt het foto tegoed te vervallen.
 1. Boekingen
  1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site of per e-mail.
  2. Eventuele reiskosten buiten een straal van 25km (Venlo) van Joyinmind fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
  3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Joyinmind fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
  4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Joyinmind fotografie.
  5. Het boeken van een reportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Joyinmind fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
  6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Joyinmind fotografie toch te laten komen en de reportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Joyinmind fotografie heeft moeten maken.
  7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 1. Betalingen & levertijd
  1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met de betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
  2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Venlo afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
  3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 8,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
  4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
  5. Van iedere afgedrukte foto die u koopt, ontvangt u geheel gratis een digitale foto op lage resolutie per email.
  6. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
  7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 1. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
  1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotografe te worden verteld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
  2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
  3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
  4. U bent tijdens de reportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe.
  5. Deelname aan een reportage is volledig voor uw eigen risico.
 1. Auteursrechten & Publicaties
  1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Joyinmind fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
  2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Joyinmind fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Joyinmind fotografie.
  3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Joyinmind fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Joyinmind fotografie kunnen tonen.
  4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. Op alle foto’s van Joyinmind fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joyinmind fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
  6. Joyinmind fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Joyinmind fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Joyinmind fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Joyinmind fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
  8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Joyce Sikkink” of “Foto: Joyinmind.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
  9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
  10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Joyinmind fotografie.
  11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
  12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Joyinmind fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Joyinmind fotografie dan ook.
  13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Joyinmind fotografie. Bij inbreuk komt Joyinmind fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Joyinmind fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.
 1. Licenties
  1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Joyinmind fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotografe, hebben bedoeld.
  3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
  4. Indien door Joyinmind fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.